юёсцьлюдз?,як?явяртаюцца,кабадправ?цьрэчы.Хоцьколькасц?падарунка?нехапае,алелюдз?невяртаюцца,МуКеза?сёдыадчувае,шточагосьц?нехапае.Тымнеменш,ёнлюб?цьстарэйшагасыназдзяц?нства,?ённепрас??н?чогабольш,чымМуЮаньфэн.Дз?ця,ц?ёсцьнав?ны?”,Спыта?МуКе.МуХонгпак?ва?галавой?сказа?:”Пакульштоняма.”Насамайсправеёсць,аднак,нав?назанадтадз??ная,?расказвацьбацьку?дзеду,штогэтанедапамагае.МуХонгапусц??галаву:утойгоддурны,тольк?ведаючымалодшагабратаМухена,як?змага?сязкурам?,неведа?,кал?ёнста?так?мвынаходл?вым?прагныммаладымталентам.Ядумаю,штобылыМуЧэн,якдумаць,адчуваесябеневерагодным..ЧэньЭр,няман?як?хнав?н,дзядзька,ямушувельм?хвалявацца!”МуКенемогдапамагчысакрэт.МуЧэнь,наштотыглядз?ш?”,Шы?вайшо?удзверы?спыта?.Дра?ляныкранвярну?ся.”МуЧэньпаглядзе?наценьсцяны,?тонбы?халодны.ЕйШыадкус??зубы,?вочыкрыхум?льгал?”.Ённасамайсправевярну?сябяспечна.Кал?бздарыласяаварыя,ёнпамрэзвонку.МуЧэнькрыху?см?хну?ся,?нетакпростабылозахацецьузмацн?цьузровеньжура?ля.Старымхлопцамбылоняпроставярнуцца.Гэта,безумо?на,небудзеадмол?.”Нахм

Author: njwho