авемаемагчымасцьзнайсц?пульс,ёсцьтакшматразо?,МуЧэнгэтыхлопец,дагэтагачасуневедаю,можазарадз?цьдухгарэння,чака?сакрэту,МуЧэньЯбаюся,штоёнстанесамымбагатымчалавекам-гэтасапра?дыпрывабна!БайЧэнс?нглыбокаскрыв??брыво?сказа?:”Нагэтыразсакрэткрыхуняправ?льны!”Сакрэтнеба,хоць?з’я?ляеццааднымзсамыхпрывабных?духо?ныхскарба?,алегэтазанадташмат,кабнабыцьдухо?нуюрэч,якаянарадз?лася.Больш.ВуФэнуздыхну?зпалёгкай?сказа?:”Ячу?,што?апошн?разнарадз??сясакрэтсакрэтнагасамалёта”.БайЧэнс?нзморшчы?сяНахмуры?шыся,спыта?:”Уапошн?раз,штовымаецена?вазе?””Сакрэтнябеснагарухупрацуе?жошматгадо?,?ённебудзепрацягвацца.Нагэтыразгэтавяртаннедасвятлаперадцемрай.Пасляадкрыццятаямн?цытутможазн?шчыццатаямн?цанябеснагасвету.Свет”.ВуФэннязграбны.БаЧэнс?ннахмуры?ся?сказа?:”Якянемагупрагэтаведаць?”ВуФэнуздыхну??сказа?:”Гэтаярэч,людз?,як?яведаюцьнав?ны,сорамна,людз??ваходзяць,гэтаянав?на,тольк?Пада?ся.””Яведа?рана,якнаконтЯпасла?большлюдзей,кабзайсц?.Ву-Ванувайшо?,Е.Шыпасла?ежу.БайЯнк?н,вы?сёяшчэхвалюецеся,ураджайвашайбелайсям’?будзеневял?к?м?”УФэнне

Author: njwho